Artrit, Bakteriell


Uppdaterad: 23/01/2016
Specialitet: Infektion, Ortopedi
Synonymer
Septisk artrit
Andra stavningar
Arthrit
Latin/Grekiska
Arthritis infectiosa
Engelska
Bacterial arthritis, septic arthritis

BAKGRUND

Definition

Väldigt destruktiv form av ledsjukdom (oftast monoartikulär artrit) efter spridning från infekterat sår, ben (osteomyelit) eller bakteriemi (hematogen)

Epidemiologi

Vanligast hos män. Kan förekomma hos barn. Gonokockartrit är vanligare hos kvinnor

Etiologi

Staphylococcus aureus (40%), streptokocker (28%), och gramnegativa baciller(19%), mykobakterier (8%), Gram-negativa kocker (3%; Neisseria gonorrhoeae [ovanligt]), anaerober (1%) och Gram-positiva baciller (1%)
Stafylokocker (S. aureus och koagulasnegativa stafylokocker [S. epidermidis]) står för> 50% av protes-höft och protes-knee-infektioner

Patogenes

Ledinfektion uppstår genom att bakterierna sprids via blod (hematogent) eller lymfbanor eller via en direkt öppning till leden. Hematogen spridning vid en bakteriemi är det vanligaste spridningssättet

Patofysiologi

Akut inflammatorisk respons leder till destruktion av ledbrosk och förlust av benvävnad

Riskfaktorer

Tidigare skadad led, RA, ledproteser, intraartikulära kortisoninjektioner (sällsynt), minskat immunförsvar (HIV-smittade, alkoholmissbrukare, kortisonbehandlade, DM), gikt

Differentialdiagnoser

Reaktiv artrit, andra artriter (virala, tuberkulösa), RA, psoriasisartrit, giktartrit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärtor, feber, frossa

Tecken

Erythem, akut svullnad, värmeökning, utgjutning och rörelseinskränkning; oftast monoartrit, oligoartrit (20%, oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar), ± regional lymfadenopati,
◊ Lokalisation: Oftast stora leder såsom höfter, knän, axlar, anklar, armbågar och handleder. Hos vuxna är knä och höft vanligast drabbade och hos barn är höftleden oftast drabbad
◊ Gonokockdermatit-artrit-syndrom: Migratorisk polyartrit eller tenosynovit med små pustler på bålen eller extremiteterna

Komplikationer

Subkondral benförlust/permanent ledskada (vid utebliven effekt av antibiotika de första 24-48 timmarna), ankylos, sepsis

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Kliniska manifestationer och ledpunktion med ledvätskeanalys (som talar för septisk artrit)

Blodprover och Urinprover

Aktuella prover: Förhöjt CRP, SR, LPK. Andra aktuella prover är glukos, urat
Odlingar: Urinodling, sårodling 

Artrocentes (Ledpunktion)

Ställer diagnos. Bakteriell diagnostik skall utföras innan antibiotikabehandling startas: odling (5 ml ledvätska sprutas i blododlingsflaska, e.g. pediatrisk; kan vara negativ i ca 20% av fallen), direktmikroskopi (metylenblå- och Gram-färgning), ledvätskeanalys, kristall-analys (calcium-pyrofosfat, urat)
Ledvätskeanalys: Förhöjt LPK (> 50000 celler/mm3 med> 80% polymorfonukleära celler [granulocyter]), minskad glukos (minskat ledglukos/p-glukos kvot < 0,5 [< 25 %]), förhöjt laktat (> 2,5 mmol/l) talar för septisk artrit (dock ej specifikt)
Odling av synovialvävnad (biopsi): Vid bristande tillväxt i ledvätska
PCR-analys: Avseende 16S rRNA-genen på ledvätskan särskilt vid redan pågående antibiotikabehandling. Användbart för upptäckt av ovanliga organismer (t.ex. borrelios)

Radiologi

RTG: Kan påvisa destruktion av leden (oftast senare och inte under de första dagarna). Görs infor framtida uppföljning
UL: Kan vara användbart vid coxit (då med ledpunktion)
MRT: Kan visa förändringar

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Omedelbar sjukhusinläggning  

Behandlingsöversikt

Akut immobilisering, antibiotika och ledsköljning/ledspolning

Farmakologisk Behandling

Börja med empirisk behandling, vid känd etiologi kan behandling ändras. Totalt IV + PO behandling i 4-6 veckor
◊ Vid okänd etiologi: Empirisk behandling till att etiologin är känd
◊ Vid känd etiologi: I.v.-behandling i 1-2 veckor därefter vid klinisk respons (feberfrihet och symtomlindring) ges PO-behandling i totalt 4-6 veckor. Utebliven klinisk effekt efter 3–4 dagar bör antibiotikan bytas

Annan Behandling

Immobilisering: Initialt (akutfasen), därefter fysioterapi (mobiliserande och kontrakturförebyggande)
Ledsköljning/ledspolning: Initialt 1-2 gånger/dygn urspolning av leden med NaCl. Purulent material bör tas bort
Synovektomi: Indicerat vid utebliven klinisk eller lab-mässig förbättring efter 5-6 dagar. Kan också göras initialt med akut urspolning eller om artriten har varat i några dagar innan behandling sätts in

Copyright © medicinbasen.se 2016