Amaurosis Fugax

Uppdaterad
2018-07-30
Avsnitt
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Akut övergående synnedsättning
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Amaurosis fugax
Engelska
Amaurosis fugax

BAKGRUND

Definition

Tillfällig förlust av monokulär syn som orsakas av övergående retinal ischemi

Epidemiologi

Vanligast vid 50-60 års ålder

Etiologi

Oftast orsakat av embolism, vanligast TIA-attack
  • Embolism från a. carotis interna eller hjärtat (förmaksflimmer)
  • Temporalisarterit
  • Hyperviskositetssyndrom, e.g. sicklecellanemi, vilket orsakar ischemi i territoriumet för arteria ophthalmica
  • Hyperkoagulitet
  • Övergående vasospasm som ofta förknippas med träning

Differentialdiagnoser

Retinal migrän (uppkomsten av synförlusten utvecklas långsammare, vanligtvis över 15-20 minuter), papillödem (ökat intrakraniellt tryck)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Akut övergående ensidig synnedsättning eller blindhet som oftast varar sekunder till minuter (kan ibland vara timslångt). Synbortfallet kan vara komplett, hemianoptisk eller kvadratisk. Associerat med skotom såsom en skugga eller gardin som dras ner för ögat

Tecken

Ofta normalt status gällande ögonen. Lyssna efter carotisblåsjud och oregelbunden puls (förmaksflimmer). Ibland finns tecken till slaganfall
  • Hollenhorst-plack (Eickenhorst-plack): Kolesterolembolus som ses i ett blodkärl i retina vid oftalmoskopi

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Detta är en klinisk diagnos

Blodprover

Blodstatus, CRP, SR (för temporalisarterit), lipider, troponiner

EKG

För att upptäcka förmaksflimmer

Radiologi

Ultraljud: Carotisdoppler
Ekokardiografi: För att påvisa embolier
MRT: För att påvisa infarkter

Biopsi

Biopsi av a. temporalis vid misstanke om temporalisarterit

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Bör handläggas som TIA/stroke, varför akutremiss skickas till medicinakuten

Behandlingsöversikt

Emboli: Vid TIA/slaganfall bör patienten utredas och därefter behandlas enligt rutin. Ställning till endarterektomi bör tas. Vid förmakslimmer tas ställning till antikoagulatiabehandling
Temporalistarterit: Ges prednisolon och därefter biopsi av a. temporalis inom 48 timmar.
Referenser