Mycoplasmapneumoni

Uppdaterad
2019-01-11
ICD-10
J15.7 Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae
Synonymer
Eaton-pneumoni
Andra stavningar
Mykoplasmapneumoni
Latin/Grekiska
Pneumonia per Mycoplasma pneumoniae
Engelska
Mycoplasmal Pneumonia, Eaton’s pneumonia, walking pneumonia
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Pneumoni orsakat av Mycoplasma pneumoniae

Epidemiologi

Allmänt: Mycoplasma pneumoniae är vanligaste orsaken till atypisk pneumoni. Bara 3–10 % som är infekterade med M. pneumoniae utvecklar pneumoni. Mykoplasma är den vanligaste orsaken till pneumoni hos i övrigt friska personer I åldersgruppen 20-30 (under 50 år). Infektionen drabbar unga personer (5-35 år) men förekomsten ökar med åldern
Förekomst: Mest höst och vinter. Ses varierande incidens från år till år där utbrott sker med 4-5 års intervall
Överföring: Spridning sker via luftvägssekret (droppinfektion) i täta miljöer som stor familj och skolklass. Det är vanligt att flera familjemedlemmar får infektionen efter varandra med 1-3 veckors mellanrum
Reservoar: Finns ingen känd djurreservoar
Smittsamhet: Smittan sprids mellan människor
Inkubationstid: Cirka 2-3 veckor

Etiologi

Mycoplasma pneumoniae, som är en intracellulär bakterie utan cellvägg

Predisponerande Faktorer

Täta miljöer, e.g. stora familjer och skolklasser

Differentialdiagnoser

Andra atypiska pneumonier (Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci), bakteriell pneumoni, viruspneumoni, akut bronkit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Sjukdomsförloppet vid mycoplasmapneumoni är långsamt. Oftast får patienterna lindriga men långvariga symtom. Ofta finns liknande symtom hos patientens omgivningen

Symtom

Tidiga symtom kan vara heshet och influensaliknande symtom med halsont. Under 1-2 veckor ökar symtomen successivt. Patienten har då paroxysmal torrhosta (retande), måttlig låggradig feber och huvudvärk. Hostan är värre under natten och kan hålla på i ett par veckor

Tecken

Auskultation: Ofta är normala auskultationsfynd. Rosslande och pipande ljud kan ibland höras

Komplikationer

Neurologiskt: Encefalit, Guillain-Barré-syndrom, aseptisk meningit, cerebral ataxi, transversell myelit
Hjärta: Myokardit (sällsynt), perikardit
Lungor: Pleurautgjutning, empyem, pneumothorax
Hud: Erythema multiforme, erythema nodosum, Stevens-Johnson-syndrom, urtikaria
Annat: Pankreatit, polyartrit (sällsynt), bullös myringit, hemolytisk anemi (p.g.a. köldagglutininer)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås med hjälp av PCR

Prover

Infektionsprover:
 • CRP: Ofta relativt lågt/något förhöjt 50–150 mg/l, ibland < 50 mg/l
 • LPK: Normalt till lätt förhöjt. LPK > 10×109/L i ses bara 20-30% av fallen
 • SR: Kan vara lätt förhöjd
PCR: Förstahandsprov, framför allt under de första 4 veckorna. Ett nasofarynxprov (NP) för PCR tas med styv bomullspinne från bakre farynxväggen
Serologi: I akukskedet, 1-2 veckor efter symtomdebuten uppstår en IgM-antikroppsstegring och 2-4 veckor efter symtomdebuten ses en hög (topp) IgM-antikroppstiter, därefter, cirka 2 veckor senare uppstår en IgG-antikroppsstegring
 

Radiologi

Lungröntgen: Kan påvisa (hos > 50 %) en varierande bild med oskarpt avgränsade lunginfiltrat eller lobärt avgränsade infiltrat. Påverkar vanligen den nedre loberna. De radiologiska förändringar är ofta mer uttalade än statusfynden och symtomen. Hilar lymfadenopati ses i 20-25 %

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Primärvård

Behandlingsöversikt

Patienter med mykoplasmapneumoni ska behandlas med antibiotika. En stor del av patienterna brukar dock tillfriskna spontant. Bronkiter eller andra luftvägsinfektioner utan pneumoni orsakade av Mycoplasma pneumoniae ska inte behandlas med antibiotika

Farmakologisk Behandling

Antibiotika:
 • Vuxna
  • Doxycyklin (Doxyferm, Doxycyklin): 200 mg första dygnet, därefter 100 mg x 1 i 7–10 dagar
  • Erytromycin (Ery-Max, Abboticin Novum): 500 mg x 2 eller 250 mg 2 kapslar x 2 i 7–10 dagar
 • Barn: Erytromycin (Ery-Max) granulat till oral suspension ges enligt FASS:
  • Barn 4–35 kg: 30–50 mg/kg kroppsvikt och dygn, fördelat på 2 doseringstillfällen i 7–10 dagar
  • Barn > 35 kg: 1 gram 2 gånger/dygn i 7–10 dagar
   • Alternativ: Ery-Max enterokapslar 250 mg x 2 i 7–10 dagar

Profylax

Inget vaccin finns

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Ofta långdraget förlopp som kan pågå i flera veckor. Vanligen lindriga symtomen med spontanläkning

Prognos

Prognosen är god. Mycket låg dödlighet
Referenser
1. Thibodeau KP, Viera AJ. Atypical pathogens and challenges in community-acquired pneumonia. Am Fam Physician 2004