Neoehrlichios

Uppdaterad
2018-11-17
ICD-10
-
Synonymer
Candidatus Neoehrlichia mikurensis, neosjukdomen, CNM-infektion
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Neoehrlichiosis, Candidatus Neoehrlichia mikurensis
Engelska
Neoehrlichiosis, Candidatus Neoehrlichia mikurensis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Fästingöverförd sjukdom orsakad av bakterien candidatus neoehrlichia mikurensis. Namnet mikurensis kommer från att man fann bakterien i japanska råttor 2004 på ön Mikura

Etiologi

Candidatus Neoehrlichia mikurensis är en liten intracellulärt växande Gram-negativ bakterie som tillhör familjen Anaplasmataceae. Den liknar Anaplasma- och Ehrlichia-bakterierna

Epidemiologi

Allmänt: Drabbar framför allt svårt sjuka patienter med nedsatt immunförsvar p.g.a. kroniska sjukdomar e.g. leukemi, malignt lymfom, svår reumatisk sjukdom. Flera av patienterna som drabbas är splenektomerade. Risken för att drabbas av tillståndet är väldigt liten och för immunkompetenta i stort sett obefintlig
Förekomst: Europa (bl.a. Sverige, Tyskland, Schweiz, Tjeckien), Asien (Japan)
Reservoar: Smågnagare (skogssork, åkersork, mindre och större skogsmus) och fästingar (Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus). Ca 9 % av fästingar och gnagare i södra Sverige bär på smittan
Överföring: Fästingbett
Inkubationstid (IT): Okänd

Patofysiologi

Bakterien verkar föredra att infektera celler i kärlväggarna

Differentialdiagnoser

Viros, Anaplasma, andra bakteriella infektioner, malignitet

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Influensaliknande symtom med hög feber, hosta, myalgi, artralgi, ventrombos  i ben och lungor (ca 50 % av fallen)

Tecken

Feber, tecken till DVT/LE

Komplikationer

Ökad risk för tromboemboliska komplikationer

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen fås via PCR-analys av blod – medan patienten har symtom

Blodprover

Allmänna prover: Förhöjt LPK (neutrofila), CRP-stegring (finns rapporterat), anemi
Odling
: Bakterien går inte att odla
Serologi: Antikroppstest finns ännu inte –  då bakterien inte kan odlas
PCR: Ställer diagnosen men diagnostiken är för närvarande endast möjlig medan patienten har symtom. Metoden är PCR-analys av blod med efterföljande sekvensering av amplifierade DNA-fragment

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhus då patienterna ofta är svårt sjuka sedan tidigare

Behandlingsöversikt

Behandlas med doxycyklin. Sjukdomen är inte anmälningspliktig

Farmakologisk Behandling

Doxycyklin (Doxyferm, Doxycyklin): 100 mg x 2 i 14 dagar
Rifampicin (Rimactan): Troligtvis också effektivt
Annan antibiotika: Penicillin och cefalosporiner är verkningslösa

Profylax

Fästingprofylax med tät klädsel, borttagning av fästingar på huden så snabbt som möjligt. Inget vaccin finns
Referenser
1. Folkhalsomyndigheten.se. Endast åtta konstaterade fall av ny fästingsjukdom — Folkhälsomyndigheten. [Hämtat 1 juni 2016]
2. First case of human "Candidatus Neoehrlichia mikurensis" infection in a febrile patient with chronic lymphocytic leukemia. Welinder-Olsson C, Kjellin E, Vaht K, Jacobsson S, Wenneras C. J Clin Microbiol 2010; 48 (5):1956-1959.
3. Andersson M, Råberg L. Wild rodents and novel human pathogen candidatus Neoehrlichia mikurensis, southern Sweden. Emerg Infect Dis.2011 Sep;17 (9):1716-1718.
4. Human infection with Candidatus Neoehrlichia mikurensis, China. Li H et al Emerg Infect Dis. 2012 Oct;18(10):1636-9