Olecranonbursit


Uppdaterad: 01/07/2016
Specialitet: Ortopedi
Synonymer
Armbågsbursit, studentarmbåge, slemsäcksinflammation i armbågen
Andra stavningar
Olekranonbursit
Latin/Grekiska
Bursitis olecrani
Engelska
Olecranon bursitis

BAKGRUND

Definition

Inflammation av bursan över olecranon. Kan vara aseptisk eller bakteriell

Epidemiologi

Relativt vanligt tillstånd i primärvården

Etiologi och Patogenes

Aseptisk bursit: Uppstår p.g.a. trauma eller kronisk irritation/långvarigt upprepat tryck mot armbågen, e.g. när man stöder sig på armbågen vid läsning eller under arbetet (mattläggare). Kan även vara sekundärt till reumatoid artrit eller gikt
Bakteriell bursit: Uppstår oftast p.g.a. infektion i ett skrubbsår eller dermatit i armbåge eller underarm. Kan även uppstå efter punktion

Predisponerande Faktorer

Vissa jobb (mattläggare, studenter), reumatiska tillstånd (e.g. RA, gikt)

Differentialdiagnoser

Artrit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten kan ha tryck och värk i armbågen som förvärras vid flexion och belastning. Svullnaden uppkommer ofta akut eller subakut

Tecken

Aseptisk bursit: Tydlig svullen, erytematisk och värmeökad bursa. Tydlig tryckömhet kan finnas över olecranon
Bakteriell bursit: Patienten har mer smärtor, eventuellt varigt sekret, bursan blir varm och röd och vid enstaka mer allvarliga fall får patienten allmänsymtom och feber

Komplikationer

Vid bakteriell bursit: I sällsynta fall kan sepsis och/eller artrit uppstå

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos

Prover

Blodprover: CRP och temp vid bakteriell bursit. Relativa prover vid misstanke om underliggande reumatiska tillstånd
Odling: Vid tecken på infektion bör bursvätska skickas för odling före antibiotikabehandling

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Allmänläkare eller ortoped. Remiss till ortoped vid smärtsam recidiverande bursit

Behandlingsöversikt

Aseptisk bursit: Avlastning och vila av armen/armbågen initialt. Ge NSAID och eventuellt punktion med aspiration och kortisoninjektion
Bakteriell bursit: Aspirera, odla och ge antibiotika

Egenbehandling

Allmänt: Patienten bör undvika tryck och irritation. Eventuellt byta arbetsställning eller använd armbågskuddar
Vid infektion: Bör patienten hålla armen i stillhet och vid behov ta analgetika

Farmakologisk Behandling

NSAID: Har troligen mindre effekt än kortisoninjektion
Kortisoninjektion:
  • Effekt: Minskar produktionen av ny bursavätska. Recidiv är dock inte ovanligt
  • Dosering: Deponera 4-30 mg (0,1- 0,75 ml) metylprednisolon (Depo-Medrol) beroende på bursans storlek och sjukdomsprocessens intensitet. Oftast behöver injektionen inte upprepas
Vid infektion: Flukloxacillin (Heracillin, Flukloxacillin) 1 g x 3 p.o. gånger/dygn i 7-10 dagar. Odling måste tas före antibiotikabehandling

Annan Behandling

Punktion och aspiration: Bursan kan tappas upprepade gånger, då minskar ofta vätskemängden successivt och tillståndet går över
  • Metod: Aseptisk teknik, 0,7–1 mm nål och 10 ml spruta. Gå in systematisk (trappstegsvis) under aspireringen för att inte få kvar en läckande bursa. Komprimera så att tömningen blir fullständig. Lägg sedan på ett stramt stödförband i några dagar för att minska frekvensen för recidiv
  • Om det inte går att aspirera vätska: Se till att nålspetsen inte ligger i en ficka
  • Färg: Ofta får man ut 10–20 ml gulbrun vätska. Vid trauma är aspiratet blodtillblandat
  • Grumligt aspirat: Odla och ge antibiotika
  • Klart aspirat: Kortison kan injeceras
  • Dränage: Kan ibland behöva att läggas vid bakteriell bursit
Kirurgi: Kan vara indicerat vid recidiverande bursit (kronisk bursit) där man provat många aspirationer och 2-3 steroidinjektioner. Kirurgi kan även vara nödvändigt vid bakteriell bursit

UPPFÖLJNING, FÖRLOPP OCH PROGNOS

Uppföljning

Patienten behöver inte följas upp men kan ibland vara rekommenderat, framför allt vid bakteriell bursit

Förlopp

Svullnaden går i de flesta fall över av sig själv

Prognos

Prognosen är god

Referenser
1. Baumbach SF, Lobo CM, Badyine I, et al. Prepatellar and olecranon bursitis: literature review and development of a treatment algorithm. Arch Orthop Trauma Surg. 2014 Mar;134(3):359-70. doi: 10.1007/s00402-013-1882-7.

Copyright © medicinbasen.se 2016